KAZNIONICA U LEPOGLAVI


Adresa: ul. Hrvatskih pavlina 1
42250 Lepoglava
Telefon: 042 / 700 - 800
Fax: 042 / 700 - 814

USTROJSTVO, KADROVSKA STRUKTURA I NAČIN RADA

Ustrojstvo - Pravilnik o unutarnjem redu

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa u prilogu II - Raspored položaja i radnih mjesta, broj izvršitelja i stručni uvjeti za obavljanje poslova i zadaća u kaznionicama pod oznakom B) u Kaznionici u Lepoglavi određen je položaj ili radno mjesto, te unutarnji ustroj i način rada Kaznionice u Lepoglavi. Spomenutim Pravilnikom predviđeno je da se poslovi iz djelokruga rada Kaznionice obavljaju u okviru ustrojstvenih jedinica i po samostalnim izvršiteljima. Za obavljanje poslova iz djelokruga Kaznionice u Lepoglavi ustrojeni su slijedeći odjeli:

UPRAVNI ODJEL
ODJEL OSIGURANJA
ODJEL TRETMANA
ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU ZATVORENIKA
ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Upravni odjel

E-mail:Obavlja upravno - pravne poslove, kadrovske poslove, osiguranje smještaja, prehrane i opreme i pravne pomoći zatvorenicima, te ostale poslove koji omogućuju upravljanje i rad Kaznionice.
Za obavljanje poslova Upravnog odjela ustrojeni su slijedeći pododsjeci: Pododsjek pravnih, kadrovskih i općih poslova i Podosjek prehrane.

Odjel osiguranja

Obavlja poslove osiguranja Kaznionice, nadzora nad zatvorenicima, održavanja unutarnjeg reda među zatvorenicima, sudjelovanja u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, dežurstva, sprovođenja zatvorenika, izrade plana osiguranja, utvrđivanja potreba za materijalno - tehničkim sredstvima i sigurnosnom opremom, protupožarne zaštite i druge stručne poslove.
Za obavljanje poslova Odjela osiguranja ustrojeni su slijedeći pododsjeci: Pododsjek unutarnjeg osiguranja, Pododsjek vanjskog osiguranja i Pododsjek dežurstva.

Odjel tretmana

E-mail:


Obavlja poslove predlaganja, provedbe i praćenja pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, zdravstvene zaštite zatvorenika, izvršavanja sigurnosnih mjera izrečenih uz kaznu zatvora, organiziranje slobodnog vremena zatvorenika, izrade stručnog mišljenja u svezi s tijekom izvršavanja kazne zatvora, te vođenja propisanih evidencija zatvorenika i druge stručne poslove.
Za obavljanje poslova Odjela tretmana ustrojeni su slijedeći odsjeci:

Odsjek prijama i otpusta zatvorenika
Odsjek provedbe programa izvršavanja kazne zatvora
Odsjek zdravstvene zaštite.

Odjel za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika

E-mail:Za obavljanje poslova Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika ustrojeni su slijedeći pododsjeci:

- Pododsjek radionice poljoprivrede
- Pododsjek metalske radionice
- Pododsjek drvoprerađivačke radionice
- Pododsjek radno - terapijske radionice
- Pododsjek radionice ugostiteljstva
- Pododsjek radionice održavanja


Odjel financijsko knjigovodstvenih poslova

E-mail:Obavlja financijsko - planske poslove, poslove knjigovodstva, poslove materijalnog poslovanja, poslove kantine, poslove pologa, obračuna i isplate naknade za rad zatvorenicima, poslove prodaje proizvoda i predmeta nastalih radom zatvorenika, informatike i druge stručne poslove.